Metódy vyučovania

V našej jazykovej škole sa snažíme o vhodnú a vyváženú kombináciu vybraných overených metód vyučovania anglického jazyka. Našim sloganom je „Bringing English and Students Together“ čiže zblíženie študenta s angličtinou tak, aby si študent vytvoril pozitívny vzťah k jazyku a získal väčšie sebavedomie pri komunikácii.

Pozitívnym prístupom k vyučovaniu sa snažíme našich študentov motivovať k schopnosti napredovať v zvládaní anglického jazyka nielen počas ale aj po absolvovaní kurzu. V takomto prípade je rozvoj jeho jazykových zručností najrýchlejší a znalosti, ktoré nadobudne sú najpevnejšie.

Naše kurzy anglického jazyka sú postavené na kombinácii komunikatívnej, audio-linguálnej a priamej metódy výučby angličtiny.

Naša metóda je zameraná na učenie sa jazyka prostredníctvom reálnej komunikácie. Naše dlhoročné skúsenosti ukazujú, že angličtina a jej učenie môže byť ľahšie, motivujúcejšie a zábavnejšie, ak je zamerané na oblasť, ktorá je študentovi blízka. Výhody tejto metódy sú zdôraznené najmä v modeli individuálnych hodín (1-2-1), kde je možné viesť riadenú komunikáciu s každým študentom individuálne pod dohľadom slovenského alebo native speaker lektora.

Naše kurzy anglického jazyka vedieme so zameraním na:

  • komunikáciu prostredníctvom interakcie v cieľovom jazyku.
  • zavedenie autentických textov
  • prepojenie učenia v triede s používaním cudzieho jazyka v živote študenta
  • vytváranie správnych návykov hneď od začiatku učenia
  • dôraz na speaking a uprednostnenie hovorenej komunikáciu pred písanou
  • učenie slovnej zásoby v lingvistickom a kultúrnom kontexte
  • inštrukcie pri vyučovaniu sú zadávané v cieľovom jazyku (v závislosti od schopností a preferencie študenta)
  • hodiny zamerané na študenta
  • opakovanie nových slovíčok, fráz, idiómov, slovných spojení
  • rozvoj všetkých zručností - SPEAKING (hovorenie), LISTENING (počúvanie s porozumením), READING (čítanie s porozumením), ale aj WRITING (písanie) a to v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazykové znalosti (SERR, angl. skratka CEFR – Common European Framework of Reference for Languages)